OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA ALANI

Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı : “Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği’dir ve Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin Amacı

Madde 2- Omuz ve dirsek eklemi cerrahisi ve artroskopisi konusunda gelişmelere katkıda bulunma, bu alanda uğraş veren hekim ve elemanlar arasında yakın ilişki kurmak, bilgi ve denetim alışverişini artırmaktır. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, aynı meslek grubundaki (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ) diğer derneklerle birlikte Federasyon kurabilir.

Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

A- Omuz ve Dirsek hastalıklarının ve travmalarının teşhis ve tedavisinde bilimsel araştırma, kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı ve çalışmalar düzenler, yayınlar yapar.

B- Omuz ve dirsek hastalıkları ve travmaların oluşumunun önlenmesi ve tedavisi için araştırma ve çalışmalar yapar, gerektiğinde aynı konuda toplumu aydınlatır.

C- Omuz ve dirsek eklemi ve bu uygulamalar için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde sağlık tesisi, poliklinik, hekim eğitimi kuruluşları kurabilir ve işletebilir

D- Konu ve amacı ile ilgili dernek, kurul, kurum ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

E- Ülkemizdeki omuz ve dirsek ekleminin cerrahisi ve artroskopisiyle ilgili çalışma ve görüşleri tebliğ, sempozyum, panel, kongre toplantıları ile bir araya getirmek ve bu toplantılara bütün ilgililerin dikkatini çekmek için gerekli çalışmaları yapabilir

F- Yurtiçinde ve dışında omuz ve dirsek eklemi cerrahisi ve artroskopisi alanındaki çalışmaları ile tanınmış hekim ve elemanlara bilgi ve deneyimlerini geliştirmek üzere üyelerinin gönderilmesine yardımcı olabilir

G- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için şubeler ve temsilcilikler açabilir; mevzuat gerektirdiği takdirde izinlerini almak suretiyle uluslararası faaliyette bulunabilir; yurt içi ve yurt dışında amacına uygun federasyon ve organizasyonlara üye olabilir; uluslararası dernek ve federasyonlarla işbirliği yapabilir.

H-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul,demirbaşlar satın alabilir.

I-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir,

J- Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir,

K- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir

L- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulan ve mevzuatın izin verdiği diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir ve tüm hakları kullanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 4- Üyelik ve Koşulları

Üye: Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olan, üyelik koşullarını taşıyan, derneğe üyelik için başvuran ve yönetim kurulunca kabul edilen her kişi.

4.1.Üye olmak için gereken şartlar

A. Uzmanlıktan sonra, omuz ve dirsek cerrahisi ile ilgili en az 1 yıl çalışmış olmak.

B. Cerrahi uygulamalarının en az %20 si omuz ve dirsek cerrahisi ile ilgili olmalıdır.

C. En az 3 adet omuz ve dirsek cerrahisi ile ilgili yurt içi basılı yayın veya bildiri, 1 adet omuz ve dirsek cerrahisi ile ilgili Sci expanded yayını olması.

D. En az 3 adet omuz ve dirsek cerrahisi derneğinin düzenlediği kongre ve Omuz ve Dirsek Cerrahisinin düzenlediği kurs seminer ve toplantıya katılmış olması.

Onursal üye: Türk Ortopedi ve Travmatolojisine veya ülkemize önemli hizmetleri geçen ve en az 15 yıldan beri kesintisiz olarak Dernek üyeliğini sürdürüyor bulunan üyeler 65 yaşını doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üye ilan edilebilirler. Onursal Üyeler aidat ödeme yükümlülüğünden muaf hale gelirler ve tüm dernek üyelik haklarından aynı şekilde yararlanmaya devam ederler.

Madde 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

5.1. Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

5.2. Üyelikten Çıkarılma

1. Dernekler kanununda belirtildiği üzere 2 sene süre ile (genel kurula kadar) üye aidatını ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

2. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği üyeliğine girdikten sonra her iki yılda en az 1 bilimsel yayın (yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde basılı yayın veya yurt dışı tebliğ) yapmayanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

3. Bilimsel ve sosyal yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya meslek onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve derneğin malvarlığında hak iddia edemez.

5.3. Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülür ve kesin olarak karara bağlanır.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin “Üye Kayıt Defteri”ndeki kaydını siler.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Üyelerin Hakları

Madde 6- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

 

Madde7- Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları*

Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.

Madde 9-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılabileceği gibi, Dernek tarafından düzenlenecek olan mesleki kongrelerin yapıldığı yerde veya yönetim kurulunca belirlenecek başka bir yerde de yapılabilir.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ya da derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul üyeleri ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile divan üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin yurt içinde ve dışındaki federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Gerek görülen yerlerde bu tüzükle belirlenen usullere uygun olarak temsilcilik ve şube açılması ve kapatılması,

12-Derneğin vakıf kurması,

13-Derneğin fesih edilmesi,

14-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 11 – Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, yönetim kuruluna seçilebilme şartlarını taşıyan üyeler arasından dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşacak şekilde genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm kurul üyelerinin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu, başkanın çağrısıyla, başkan veya onun bulunmadığı durumlarda, başkan yardımcısının başkanlığında toplanır.

Özrünü toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyenler yönetim kurulu kararıyla, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılırlar.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

13- Derneğin amacına uygun olarak kuracağı ve açacağı koruyucu, tedavi edici, eğitici tesis ve işletmeleri arttırmak, protokollerini yapmak, yönetmek, kadroları yapmak, tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 12-

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Bir kişi en çok iki kez başkanlığa seçilebilir.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 13-

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 14-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 15-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 16- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 17-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, iki yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı on(10)‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Derneğin Temsilcilik Açması

Madde 18-Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurul kararıyla temsilcilik açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen temsilciler tarafından temsilciliğin adresi, temsilciliğin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde 19- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üye aidatı: giriş aidatı 300,00-TL, yıllık aidat 100,00-TL olup; bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Derneğe ait özel hastalar, klinik, poliklinik ve benzeri kuruluşlardan elde edilecek karşılıklar,

9- Bağış

10-Satışı derneğe bırakılmış veya bağışlanmış taşınamaz malların ve eserlerin gelirleri,

11-Diğer gelirler

Madde 20-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 22- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 23- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye sayısından az olamaz. ikinci toplantıda feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 24- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde 25- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 26- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Tüzük değişikliği

Madde 27- Tüzük değişikliği olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarına katılan üyelerin 2/3 kabul oyu ile gerçekleşir

 

Hüküm Eksikliği

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


YÖNETİM KURULU

Başkan  

Mustafa Hulisi ÖZKAN

Başkan Yardımcısı

Ata Can ATALAR

Genel Sekreter

İsmail Kerem BİLSEL

Sayman

Ali ERŞEN

Üye

Gazi HURİ

Üye

Hüseyin Arel GERELİ

Üye

Nuri AYDIN

Üye

Barış KOCAOĞLU

Üye

Mehmet ARMANGİL